دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

روز پرستار

میلاد با سعادت زینب کبری و روز پرستار بر تمامی همکاران، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده مبارک باد