دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

تحصیلات تکمیلی

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری (داخلی-جراحی)

 

فلوچارت و نحوه ارائه دروس کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی و جراحی)

 

شیوه نامه ثبت پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه

 

برنامه هفتگی درسی و کارآموزی کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی و جراحی) نیمسال اول ۹۸-۹۷

 

لاگ بوک کارشناسی ارشد پرستاری

 

جدول کشیک کارآموزی ترم چهارم

 

دریافت فرم‌های مربوط به پایان نامه

فرم‌های راهنما راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه
فرمهای مربوط به عنوان پژوهش فلوچارت دفاع از عنوان - مراحل تصویب عنوان - درخواست موضوع عنوان - تاییدیه IranDoc - صورتجلسه دفاع از عنوان - معرفی دانشجو به استاد راهنما - برگ درخواست ثبت موضوع - فرم تاییدیه ثبت نام در پژوهشیار
فرمهای مربوط به پروپوزال و طرح پژوهشی فلوچارت دفاع از پروپوزال - مراحل دفاع از پروپوزال - فرم نگارش طرح تحقیق (پروپوزال) - فرم اعتبارسنجی ابزار - تاییدیه تحصیلات تکمیلی برای دفاع از طرح پژوهش - تعیین وقت دفاع و تأیید طرح پژوهش - اطلاع رسانی و دفاع از پروپوزال
فرم‌های مربوط به استاد راهنما، مشاور و داور فرم انتخاب استاد راهنما - فرم انصراف استاد راهنما - فرم تغییر استاد راهنما - فرم الف - فرم دعوت از استاد راهنما - فرم دعوت از داور - فرم دعوت از مدیر پژوهشی - فرم دعوت از مدیر تحصیلات تکمیلی