دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

صفحات مرتبط

تحصیلات تکمیلی

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری (داخلی-جراحی)

 

فلوچارت و نحوه ارائه دروس کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی و جراحی)

 

شیوه نامه ثبت پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه

 

برنامه هفتگی درسی و کارآموزی کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی و جراحی) نیمسال اول ۹۸-۹۷

 

لاگ بوک کارشناسی ارشد پرستاری

 

جدول کشیک کارآموزی ترم چهارم

 

دریافت فرم‌های مربوط به پایان نامه

فرم‌های راهنما راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه
فرمهای مربوط به عنوان پژوهش فلوچارت دفاع از عنوان - مراحل تصویب عنوان - درخواست موضوع عنوان - تاییدیه IranDoc - صورتجلسه دفاع از عنوان - معرفی دانشجو به استاد راهنما - برگ درخواست ثبت موضوع - فرم تاییدیه ثبت نام در پژوهشیار
فرمهای مربوط به پروپوزال و طرح پژوهشی فلوچارت دفاع از پروپوزال - مراحل دفاع از پروپوزال - فرم نگارش طرح تحقیق (پروپوزال) - فرم اعتبارسنجی ابزار - تاییدیه تحصیلات تکمیلی برای دفاع از طرح پژوهش - تعیین وقت دفاع و تأیید طرح پژوهش - اطلاع رسانی و دفاع از پروپوزال
فرم‌های مربوط به استاد راهنما، مشاور و داور فرم انتخاب استاد راهنما - فرم انصراف استاد راهنما - فرم تغییر استاد راهنما - فرم الف - فرم دعوت از استاد راهنما - فرم دعوت از داور - فرم دعوت از مدیر پژوهشی - فرم دعوت از مدیر تحصیلات تکمیلی

 

فرآیند اجرایی دریافت کد اخلاق

 

دریافت فرم درخواست کد اخلاق

 

فرم رضایت آگاهانه

 

فرم اعلام تعارض منافع

 

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی 

 

فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

 

فرم تائید حضور در جلسه دفاع

 

نحوه نگارش پایان نامه