دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

دفتر توسعه آموزش EDO

 

رسالت:

ارتقاء سطح آموزش و بهبود سیستم ارزشیابی بصورت دوره های مختلف آموزشی در راستای توانمندسازی نیروی انسانی برای ارایه خدمات با کیفیت در حوزه سلامت به جامعه

اهداف دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده:

 

هدف کلی این دفتر ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده پرستاری و مامایی است.

 

اهداف اختصاصی:

  • بکارگیری و توسعه روشهای نوین آموزشی در سطح دانشکده
  • ارتقاء، رشد و پویایی نیروی انسانی در زمینه آموزش پزشکی
  • ارتقا سطح مهارت و توانمندی دانش آموختگان با بکارگیری روشهای آموزشی مناسب بویژه در حیطه بالینی
  • طراحی، اجرا، نظارت و ارتقاء سیستم ارزشیابی های اموزشی فراگیران در دروس نظری و بالینی
  • طراحی، اجرا، نظارت و ارتقاء سیستم ارزشیابی اساتید
  • تهیه نقشه راهنما و پایش مداوم جهت ارتقاء ارزشیابی دانشجو
  • تدوین راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان
  • ارتقای سطح کیفی پژوهش در آموزش پزشکی

 

LogBook رشته پرستاری

 

LogBook رشته مامایی