دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

برنامه هفتگی مدرسین

 

برنامه هفتگی مدرسین تمام وقت گروه مامایی

۱

فاطمه نیک‌ورز

دریافت برنامه

۲

افسر فرود

دریافت برنامه

۳

مهدیه میرحسینی

دریافت برنامه

۴

اکرم کریمی‌نیک

دریافت برنامه

۵

شعله شاهین‌فر

دریافت برنامه

۶

مرضیه سعیدیان

دریافت برنامه

۷

مهدیه زنگی‌آبادی زاده

دریافت برنامه

۸

سمیه نیک‌خواه

دریافت برنامه

۹

حدیثه صفی‌نژاد

دریافت برنامه

۱۰

فرنازسادات سیداحمدی نژاد

دریافت برنامه