دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

صفحات مرتبط

رئیس آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 

نام و نام خانوادگی: مظفر علی نژاد

 

 

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۶۴۵-۰۳۴