دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

رئیس آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 

نام و نام خانوادگی: مهناز جاوید

 

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

 

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۶۴۵-۰۳۴