دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

برنامه کلاسی نیمسال اول ۹۶

 

جهت دریافت برنامه کلاسی کلیک کنید

 

مشخصه و شماره کلاس دروس مامایی، نیمسال دوم ۹۶-۹۵

روز / ساعت

۵/۹-۵/۷

۵/۱۱-۵/۹

۵/۱۳-۵/۱۱

۵/۱۵-۵/۱۳

۵/۱۷-۵/۱۵

۵/۱۹-۵/۱۷

سه شنبه

سلول و بافت شناسی

تشریح ۲

روانشناسی عمومی

آزمایشگاه میکروب و انگل

آزمایشگاه میکروب و انگل

 

بیماریهای کودکان

 

م: ۲۳۵۷

ش.ک :۵۰۲

م :۲۴۰۲

ش.ک: ۵۰۲

م :۲۶۷۷

ش ک :۵۰۲

م: ۲۶۷۸

آزمایشگاه میکروب شناسی

م: ۲۶۷۸

آزمایشگاه میکروب شناسی

م :۲۷۱۶

ش ک :۵۰۲

 

روانپزشکی در مامایی

اختلال عملکرد جنسی

بارداری و زایمان ۴

آمار حیاتی

دارو شناسی ۲

روش تحقیق و طراحی تحقیق

م: ۳۶۲۷

ش.ک: ۵۰۲

م: ۲۷۳۴

ش.ک: ۵۰۷

م: ۲۷۳۷و۴۳۳۱

ش.ک: ۵۰۳

م: ۲۷۱۴

ش.ک: ۵۰۲

م :۲۷۱۵

ش.ک: ۵۰۲

م :۳۱۰۶

ش.ک: ۵۰۳

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر و کود (بهداشت ۵)

 

 

اصول مدیریت

بارداری و زایمان ۳

 

م: ۲۷۳۱

ش.ک: ۵۰۷

 

 

 

 

م: ۲۷۳۸

ش.ک: ۵۰۳

م: ۲۷۴۰

ش.ک: ۵۰۳

 

 

چهار شنبه

جنین شناسی

فیزیولوژی ۲

فیزیولوژی ۲ (عملی)

ایمنی شناسی عملی

ایمنی شناسی

انگل شناسی

م: ۲۶۸۷

ش.ک: ۵۰۳

م: ۲۶۹۳

ش.ک: ۵۰۳

م :۲۶۹۳

آزمایشگاه فیزیولوژی

م :۲۷۱۲

آزمایشگاه ایمنی

م: ۲۷۱۲

ش.ک: ۵۰۳

م: ۲۷۱۳

ش.ک: ۵۰۳

نشانه شناسی

فیزیوپاتولوژی ۱

فیزیوپاتولوزی داخلی جراحی ۴

زبان تخصصی

بهداشت ۳

بارداری و زایمان ۲

م :۲۷۵۸

ش.ک :۵۰۲

م :۲۷۱۷

ش.ک :۵۰۴

م: ۲۷۶۰

ش.ک: ۵۰۲

م: ۲۷۱۹

ش.ک: ۵۰۳

م :۲۷۲۲و ۴۳۰۰

ش.ک: ۵۰۴

م :۲۷۵۷

ش ک :۵۰۴

 

بارداری و زایمان ۳

 

بهداشت ۴

رادیولوزی و سونوگرافی

طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی

 

 

م: ۲۷۴۰

ش.ک: ۵۰۲

 

 

م: ۲۷۶۷

ش.ک: ۵۰۲

م: ۲۷۷۳

ش.ک: ۵۰۲

م: ۳۱۷۱

ش.ک: ۵۰۲

پنج شنبه

بارداری و زایمان ۱

 

م: ۴۱۴۹

فیزیو پاتولوژی ۲

 

م :۴۱۸۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیوپاتولوژی ۳

 

م :۴۱۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات: م: مشخصه / ش.ک: شماره کلاس

توجه: علاوه بر کلاس های فوق، دوشنبه ها کلاس فیزیولوژی ۱ ساعت نه و نیم صبح کلاس ۵۰۲ برگزار خواهد گردید