دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

صفحات مرتبط

  • - اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

 

ریاست دانشکده: آقای محمدرضا امینی ۳۱۳۲۱۶۴۶-۰۳۴

معاونت آموزشی دانشکده: خانم فرشته دانش ۳۱۳۲۱۶۴۸-۰۳۴

مدیر گروه پرستاری: خانم مریم ضیغمی ۳۱۳۲۱۶۴۷-۰۳۴

مدیر گروه مامایی: خانم فاطمه نیکورز ۳۱۳۲۱۶۴۹-۰۳۴

رئیس آموزش دانشکده: خانم مهناز جاوید ۳۱۳۲۱۶۴۵-۰۳۴

دفتر گروه مامایی: خانم فریبا زنده روح ۳۱۳۲۱۶۴۵-۰۳۴

دفتر گروه بهداشت خانواده: خانم فریبا زنده روح ۳۱۳۲۱۶۴۵-۰۳۴

دفتر گروه پرستاری: خانم مهناز جاوید: ۳۱۳۲۱۶۴۵-۰۳۴