دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

رسالت و اهداف

 

رسالت:

در حوزه علوم پزشکی ارتقای کیفیت آموزش از اولویت های اصلی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. دفتر توسعه آموزش (EDO) به عنوان بازوی اجرایی مرکز توسعه آموزش معاونت پزشکی (EDC) ماموریت اجرایی برنامه های ارتقای کیفی آموزش در حوزه های مختلف علوم پزشکی را برعهده دارد.

 

‌‌‌‌‌اهداف:

  • همکاری در ارتقای توانمندی اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

  • همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای آموزش در دانشکده یا مراکز آموزشی درمانی مربوطه
    ‌‌‌‌ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در اموزش

  • ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی یادگیری اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی هیات علمی دانشکده

  • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده