دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

شرح وظایف

 

همکاری در ارزشیابی اعضای هیات علمی


۱- ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت آموزشی و ارائه پسخوراند آن به اساتید
۲- تشویق و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در ارزشیابی صحیح اساتید
۳- اطلاع رسانی به اساتید در مورد مراحل فرآیند ارزشیابی
۴- تحلیل نتایج ارزشیابی اساتید و بازبینی آنها بطور کیفی و مصاحبه ای
۵- شرکت در جلسات گروههای آموزشی و تحلیل نتایج ارزشیابی و راهکارهای بهبود نقاط ضعف


شرکت در برنامه ریزی آموزش


۱- نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتدای ترم در گروههای آموزشی
۲- تکمیل طرح درس های تدوین نشده
۳- بارگذاری طرح درس ها بر روی سایت دانشکده


همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی


۱- نیاز سنجی اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی و انعکاس آنها به EDC
2- معرفی و پیگیری اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاههای آموزشی EDC
3- تهیه پمفلیت های آموزشی و ارائه آنها به اعضای هیات علمی

 

ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

‌‌‌
۱- راست آزمایی طرحهای دانش پژوهی
۲- چاپ مقاله در مجلات آموزش پزشکی
۳- ارسال فرآیندهای آموزشی به جشنواره های آموزشی (شهید مطهری و...)