دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

مدیر EDO

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل و تلفن
حدیثه صفی‌نژاد هیات علمی گروه مامایی

hadesesafinajad@yahoo.com

۰۹۱۳۲۴۱۹۱۴۰