دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

کمیته‌ها و اعضاء

 

کمیته برنامه ریزی درسی
مسئول کمیته: خانم مرضیه سعیدیان
اعضا کمیته: آقای نخعی، خانم ضیغمی، خانم دهقان، خانم صفی نژاد، خانم سعیدیان، خانم میرحسینی

 

کمیته ارزشیابی
مسئول کمیته: خانم زهرا مهدوی
اعضا کمیته: آقای امینی، خانم ضیغمی، خانم قاسمی، خانم لنگری، خانم حسینی، خانم میرحسینی، خانم سعیدیان، خانم سید احمدی، خانم صفی نژاد


کمیته توانمندسازی اساتید
مسئول کمیته: خانم فاطمه نیک ورز
اعضای کمیته: خانم بهاالدینی، خانم مهدی پور، خانم فرود، خانم صفی نژاد


کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی
مسئول کمیته: خانم سمیه سلطانی نژاد
اعضای کمیته: آقای امینی، خانم کلانترزاده، خانم لنگری، خانم قاسمی، خانم سلطانی، خانم نیک خواه، خانم صفی نژاد

 

کمیته پژوهش در آموزش 

مسئول کمیته: مهدیه زنگی‌آبادی