دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

رسالت و اهداف

 

رسالت و اهداف

 

یکی از رسالت­های مهم دانشکده علوم پزشکی، تربیت نیروی انسانی متخصص وکارآمد می باشد. در طول مدت تحصیل، دانشجویان نه تنها بایستی دانش کافی در زمینه سلامت، بیماری و چگونگی اداره و مراقبت از بیمار را فرا گیرند؛ بلکه باید توانایی کافی در زمینه تمام مهارتهای بالینی را نیز کسب نمایند.  با ایجاد مرکز آموزشی مهارتهای بالینی این امکان فراهم گردید تا با رشد تکنولوژی آموزشی، شرایط مناسب تری برای آموزش مهارتهای بالینی فراهم شود. مرکز آموزش مهارتهای بالینی  محیطی ایمن برای آموزش مهارتهای بالینی وارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران می باشد،

 مرکز مهارت­های بالینی بافراهم آوردن وسایل کمک آموزشی و مدلها ،فرصتی ایجاد می کند تا دانشجویان پرستاری و مامایی و پزشکی در  محیطی آرام و مناسب مهارتهای تکنیکی و ارتباطی را قبل از ورود به عرصه بالینی فرا گیرند.

 همچنین با ارزیابی استراتژیهای جدید آموزشی و ارزشیابی OSCE فراگیری مستقل در دانشجویان ترویج داده می شود.

 

اهداف 

  •  کسب مهارتهای بالینی با شبیه سازی بخش های بیمارستانی 

  • تبیین قوانین فیلدهای بالینی و آموزشی 

  • تبیین قوانین ارتباط با همکاران در محیط های بیمارستانی و آموزش نحوه ی مشارکت و همکاری با سایر افراد تیم های درمانی

  • آموزش نحوه ی برقراری ارتباط و برخورد دانشجویان با مددجویان و بیماران

  • تبیین Dress Code و آموزش نحوه ی پوشش حرفه ای

  • برگزاری  کارگاه های آموزشی  برای  دانشجویان 

  • آموزش در جهت  ارتقا و احترام به حقوق بیمار