دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

صفحات مرتبط

مسئول مرکز

 

شرح وظایف مسئول مرکز مهارت‌های بالینی

  • انجام برنامه ریزی و هماهنگی کلاس ها و کارگاه ها با مدیر گروه ها

  • کنترل کلاس های برگزار شده در مرکز

  • دبیر علمی و اجرایی کارگاه های برگزار شده

  • هماهنگی با مسولین بابت دریافت وسایل و ابزار

  • هماهنگی جهت راه اندازی مانکن ها جدید

  • رسیدگی به درخواستهای دانشجویان در امر آموزش

  • کنترل نقاط ضعف و قوت نوشته شده توسط دانشجویان(فرم نظرسنجی)

  • نظارت بر اجرای طرح درس هاو کارگاه ها