دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

صفحات مرتبط

کارشناس مرکز

 

شرح وظایف کارشناس مرکز مهارت‌های بالینی 

 

 • کمک به آموزش دانشجویان زیر نظر مدرس مربوطه
 • هماهنگی و برنامه ریزی و برنامه هفتگی
 • کنترل حضور و غیاب اساتید
 • کنترل وسایل مصرفی کارگاه ها
 • کنترل و تعقیب کارهای تاسیساتی
 • جمع آوری مانکن ها پس از اتمام کارگاه ها
 • مستند سازی و ارائه گزارش برگزاری کارگاه ها روزانه
 • آماده سازی وسایل سمعی و بصری
 • کمک به سرپرست در راه اندازی مانکن ها
 • تکثیر  و نظارت بر تکمیل فرمهای ارزیابی  قبل و بعد کارگاه ها
 • حضور در کارگاه ها طبق برنامه