دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

ریاست دانشکده

 

‌‌‌

نام: محمدرضا

 

نام خانوادگی: امینی

 

سمت: رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری داخلی و جراحی

 

ایمیل: amini@iauk.ac.ir

 

تلفن: ۰۳۴۳۳۱۳۲۱۶۴۶

 

فکس: ۰۳۴۳۳۲۱۱۴۰۵

 

سوابق علمی واجرایی:

عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی کرمان

مدیر گروه پرستاری از سال ۷۱ تا ۷۸

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی و بهداشت از سال ۷۸ تا ۹۵

پژوهشگر برتردر سال تحصیلی ۸۵_۸۴

پژوهشگر برتر در سال تحصیلی ۸۶_۸۵

دبیر کمیته انتظامی اساتید دانشگاه

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

عضو هیات اجرایی جذب استان کرمان

عضو شورای راهبردی پرستاری در منطقه جنوب شرقی

شرکت در همایش های داخلی و بین المللی