دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

معاون آموزشی دانشکده

 

نام ونام وخانوادگی: فرشته دانش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانپرستاری

سمت: معاون دانشکده پرستاری، مامایی و بهداشت

سوابق اجرایی: مسئول Skill Lab ، مدیر بالینی پرستاری، مدیریت گروه پرستاری، عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشگاه، عضو کمیته آموزش EDO

سوابق علمی و پژوهشی: مدیر علمی و اجرایی دورهای آموزش ضمن خدمت پرستاران، مدرس کارگاه و بازآموزی، داور پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری، ترجمه و چاپ کتاب های مرتبط با پرستاری، ارائه مقاله و پوستر در همایش های داخلی