دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

معاون دانشکده

 

نام ونام وخانوادگی: حدیثه صفی‌نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی

سمت: معاون دانشکده پرستاری، مامایی و بهداشت