دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

معاون پژوهشی دانشکده

 

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: افسر فرود

عنوان: عضو هیأت علمی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی: foroud@iauk.ac.ir

afsarforoud@yahoo.com

 

دریافت رزومه