دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

اعضای هیات علمی گروه

 

اعضای هیات علمی گروه پرستاری

 

نام و نام خانوادگی

عکس

رزومه

تماس

۱

محمدرضا امینی

دریافت رزومه

MrAmini@yahoo.com

2

دکتر پرخیده حسنی

 

دریافت رزومه

 

۳

فرشته دانش

دریافت رزومه

f.danesh49@gmail.com

4

مریم ضیغمی

دریافت رزومه

Zeighami.m@gmail.com

5

سیمین مهدیپور

دریافت رزومه

Simin.mehdipour@gmail.com

6

نرجس پوربهاءالدینی

 

دریافت رزومه

npbzarandy@yahoo.com

7

مریم خاندان

 

دریافت رزومه

m_khandan49@yahoo.com

8

مژگان کلانترزاده

دریافت رزومه

klntr@yahoo.com

9

مطهره لنگری زاده

 

دریافت رزومه

langarizadeh@iauk.ac.ir

10

مریم حسینی نژاد

 

دریافت رزومه

maryam.hosseininejad@gmail.com

11

درسا دهقان

 

دریافت رزومه

fearllikike2002@yahoo.com

12

زهرا مهدوی

  دریافت رزومه onnazanin@gmail.com