دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

مدیر گروه

 

 

نام و نام خانوادگی: درسا دهقان اناری

عنوان: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: مربی

آدرس: کرمان، کیلومتر اول جاده جوپار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پرستاری و مامایی.

تلفن: 03431321648

پست الکترونیک: