دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

مدیر گروه

 

 

نام و نام خانوادگی: سمیه سلطانی نژاد

عنوان: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: مربی

آدرس: کرمان، کیلومتر اول جاده جوپار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پرستاری و مامایی.

تلفن: 09132419037

پست الکترونیک:   

soltaninejad@yahoo.com