دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

مسئول آموزش گروه

 

نام و نام خانوادگی: مظفر علی نژاد

 

مدرک تحصیلی: 

 

سمت: رییس آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 

شماره تماس: ۰۳۴۳۱۳۲۱۶۴۵