دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

مسئول آموزش گروه

 

نام و نام خانوادگی: مهناز جاوید

 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره

 

سمت: رییس آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 

شماره تماس: ۰۳۴۳۱۳۲۱۶۴۵