دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

برنامه هفتگی مدرسین

برنامه هفتگی مدرسین تمام وقت گروه پرستاری

۱

محمدرضا امینی

دریافت برنامه

۲

دکتر پرخیده حسنی

دریافت برنامه

۳

فرشته دانش

دریافت برنامه

۴

مریم ضیغمی

دریافت برنامه

۵

سیمین مهدیپور

دریافت برنامه

۶

نرجس پوربهاءالدینی

دریافت برنامه

۷

مریم خاندان

دریافت برنامه

۸

مژگان کلانترزاده

دریافت برنامه

۹

مطهره لنگری زاده

دریافت برنامه

۱۰

مریم حسینی نژاد

دریافت برنامه

۱۱

درسا دهقان

دریافت برنامه

۱۲

زهرا مهدوی

دریافت برنامه