دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

اعضای هیئت علمی گروه

اعضای هیات علمی گروه مامایی

 

نام و نام خانوادگی

عکس

رزومه

تماس

۱

فاطمه نیک‌ورز

دریافت رزومه

nikvarzf@gmail.com

2

افسر فرود

دریافت رزومه

foroud@iauk.ac.ir

3

مهدیه میرحسینی

دریافت رزومه

mirhosinii@yahoo.com

4

اکرم کریمی‌نیک

دریافت رزومه

kariminik@yahoo.com

5

شعله شاهین‌فر

دریافت رزومه

shahinfar-sh@yahoo.com

6

مرضیه سعیدیان

دریافت رزومه

ma_sa1376@yahoo.com

7

مهدیه زنگی‌آبادی زاده

دریافت رزومه

Mahdie_zangiabadi@yahoo.com

8

سمیه نیک‌خواه

دریافت رزومه

Nikkhah_somayeh@yahoo.com

9

حدیثه صفی‌نژاد

دریافت رزومه

hadise_safinejad@yahoo.com

10

فرنازسادات سیداحمدی نژاد

دریافت رزومه

seyedahmadi941@gmail.com