دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

مسئول آموزش گروه

 

‌نام و نام خانوادگی: خانم زریسفی

 

تحصیلات: 

 

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۶۴۵-۰۳۴