دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا نخعی

متولد ۱۳۵۳ کرمان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته اموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن تماس: ۳۱۳۲۱۶۴۵-۰۳۴

پست الکترونیک: m.r.nakhaei@gmail.com m.r.nakhaei@iauk.ac.ir