دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

اعضای هیات علمی گروه

 

نام و نام خانوادگی

عکس

رزومه

تماس

دکتر امیر رستمی

 

 

محمدرضا نخعی

m.r.nakhaei@gmail.com

مریم حسینی نژاد

 

maryam.hosseininejad@gmail.com

سیمین مهدیپور

 

Simin.mehdipour@gmail.com