دانشکده پرستاری، مامایی وبهداشت

مسئول آموزش گروه

 

نام و نام خانوادگی: فریبا زنده روح

 

تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

 

همکاری با دانشگاه از آذر ماه سال ۱۳۷۱

 

همکاری با گروه بهداشت خانواده از سال ۱۳۹۳

 

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۶۴۵-۰۳۴